Privacybeleid

 

Frites à l’Heure respecteert uw privacy. Daarom verwerken we enkel gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Frites à l’Heure. Het beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor we deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe uw gegevens worden beschermd tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar deze opgeslagen worden, welke beveiligingstechnieken er worden gebruikt en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

 

Webhosting
Combell/ Simplify VOF

Onze website(s) worden gehost bij Combell nv via tussenpartner Simplify VOF. Deze partijen verwerken persoonsgegevens namens ons, maar gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Combell en Simplify VOF kunnen metagegevens, geen persoonsgegevens, verzamelen over het gebruik van de diensten.

Combell en Simplify VOF hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell en Simplify VOF zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Email
Combell / Simplify VOF

Voor ons zakelijke emailverkeer maken wij gebruik van Combell. Gegevens worden niet apart opgeslagen, behalve op de Combell servers. De gegevens zijn enkel voor eigen administratie. Simplify VOF treedt op als tussenpersoon.

Combell en Simplify VOF hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell en Simplify VOF zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Online reservaties
Combell

Bij het plaatsen van een online reservatie vragen wij u enkel de noodzakelijk persoonsgegevens zoals naam, telefoon en emailadres. Deze gegevens worden opgeslagen op onze server die gehost staat bij Combell. De gegevens zijn enkel voor eigen administratief gebruik en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Simplify VOF treedt op als tussenpersoon.

Combell en Simplify VOF hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell en Simplify VOF zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Doelstelling van uw gegevensverwerking

Algemeen doel

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met uw bestelling. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.

Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om anders dan op uw vraag op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bv. uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Frites à l’Heure op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten als gebruiker

Als klant heeft u bepaalde rechten m.b.t. uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Inzagerecht

U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. U kunt daarvoor een verzoek doen via info@fritesalheure.be. Binnen de 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wenst te ontvangen, dan zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Recht tot aanpassing

U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen. U kunt daarvoor een verzoek indienen via info@fritesalheure.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wenst te ontvangen, dan zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt te beperken. U kunt daarvoor een verzoek indienen via info@fritesalheure.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wenst te ontvangen, dan zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft ten alle tijde het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt daarvoor een verzoek indienen via info@fritesalheure.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Wij sturen een kopie van uw persoonsgegevens enkel naar het bij ons bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of per post wenst te ontvangen, dan zullen wij u vragen zich te legitimeren. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Profiling

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons via info@fritesalheure.be.

Recht van bezwaar

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Petit Moi. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking stopzetten in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend stopzetten.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de GBA als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de GBA zijn de volgende:

 

Gegevensbeschermingsautoriteiten
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België

Tel.: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Mocht een aanpassing in het privacybeleid gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij u daarvan via e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

À L’Heure
Bram Walyn / Gregory Six
O.L.-Vrouwestraat 20
8500 Kortrijk

info@fritesalheure.be

Logo Frites à l'Heure Kortrijk - Frituur - Bistro - Take-away

Bistro / Frituur / Take-Away

O.L.-Vrouwestraat 20
8500 Kortrijk
info@fritesalheure.be

Openingsuren:

Di – Do: 17.20 – 22.20
Vr: 17.20 – 23.00
Zat – Zon: 12.00 – 14.00 & 17.20 – 22.20